26 آذر 1402

نو‌ عروسِ  جنگل   زر   می رود

مو  طلایِ   زرد  گستر   می رود

دیشب از برفی که باریدن گرفت

مطمئن  بودم   که   آذر   می رود