25 آذر 1402

مسیر خش‌خش زردِ دل‌ انگیز

شد از تک دانه های برف لبریز

گمانم  برگ ریزان  رفتنی  شد

که  دی ‌ آمد  سراغِ  باغِ پاییز