7 آذر 1402

مگر ای لاله‌ یِ  زیبای عاشق

خبر داری تو‌‌ از جایِ شقایق

بگو در‌  سرزمینِ  شهریاران

نباشد زندگی  مانند  سابق