29 آبان 1402

عروسِ  واله  با‌‌   تاجِ  زر   آمد

طلا ‌ پوشیده تا  پشتِ  در آمد 

به عشق دیدنِ زر جامه‌‌‌‌ برخیز

که دوش از مهرِ آبان  آذر  آمد