23 آبان 1402

اگرچه دورم از کویِ  گلِ سرخ

بهاری  دارم  از بویِ  گلِ سرخ

قدم  را ‌ در  اِرم  آهسته بردار

که‌شبنم ریزد از رویِ گلِ سرخ