21 آبان 1402

یکی‌ مستانه‌ در تاب و تب توست

یکی رامشگرِ صبح و شب توست

نشان ها  دارد  از  خونِ  سیاوش

همان خالی که بر روی لب توست