21 آبان 1402

سپاهِ پر غرورِ  داس  و تیشه

فدای تار و پودِ برگ و‌  ریشه

تبر داران به  جرم  سبز بودن

زدند آتش به سر‌ تا‌ پایِ بیشه