15 آبان 1402

عروسِ  زرد پوشِ ‌ دل برانگیز

شد از اعدام‌ برگ ازغصه لبریز

مگر   آذر ‌   بیاید   با   نوازش

بکاهد قدری‌  از  اندوهِ   پاییز