13 آبان 1402

همانروزی تو را در کوچه دیدم

دل از  گل های نازک تن  بریدم

بلندایِ    بلورت  را    زدم   زُل
  
ضریحِ چشمِ  نازت  را  خریدم