12 آبان 1402

به چشمانم نگاهی سرد کردی

درونم   را   دچارِ  درد‌‌‌  ‌‌‌کردی

سپردی سرنوشتم را به پاییز

درختم  را  سراپا  زرد  کردی