4 آبان 1402

با  دفِ   انگیزه   آهنگی  بزن

شعرِ شادی بر دلِ  تنگی  بزن

غصه رابیرون بریز ازحنجره

فرقِ غم را بر سرِ سنگی بزن