27 مهر 1402

به تن  ‌ پیراهنِ   گلریز  دارد

نگاهی  ناز و شورانگیز دارد

قدم در کویِ آبان می گذارد

چه شوقی دخترِ  پاییز دارد