20 مهر 1402

دمادم  چک  چکِ  بارانِ  یک ریز

به رویِ  شعر  زردم می خورد لیز

مژه  با  اشکِ  سردم  می نویسد

به  عشق  دختری  با  نام   پاییز