14 مهر 1402

به یادِ  خاطرات رفته  بر  باد

ونک را پرسه‌  زد تا  میرداماد

اگرچه پیش تر ها در  ولنجک
  
جفاهادیده بوداز گشتِ ارشاد