13 مهر 1402

خیابان‌  را  غبارِ  غم   گرفته

فضایِ کوچه را‌  ماتم ‌ گرفته

سپاهی از دیارِ نسل وحشت
 
وطن را  از  تبارِ  جم  گرفته