3 مهر 1402

اگر  بگریزم  از  فردا  قفس‌  را

ندارم ‌ در  دیارم  هیچکس  را

سکوتم بشکند وقتیکه بغضم

بگیرد  در ‌  گلو‌   راه‌ِ  نفس را