30 شهریور 1402

به  یادِ   آذر   و   مهرِ  طلا  ریز

شدم در موج برگ ازغصه‌‌ لبریز

نمی شد  باورم  در‌ تیر و مرداد

که شهریور  شوم  دلتنگِ  پاییز