28 شهریور 1402

رخسار  تو هر چند که  در  دید  نباشد
در   برقِ    ‌رخ   آینه   تردید     نباشد

در   منظره یِ  پُر ‌ شررِ  شعله یِ رویت 
رازی‌ ست که درچهره‌یِ خورشید نباشد

تا دشمن اندیشه فروشنده‌یِ یأس‌است
از  مردمِ    آفت    زده    امید  ‌  نباشد

خونریز  ترین‌   نسلِ  بشر  ناشرِ  دینند 
اسلافِ ‌   عرب    قابلِ    تمجید  نباشد

در مسئله ی حدس و یقین  تابع عقلیم 
در  مذهبِ   ما   مرجعِ    تقلید   نباشد

دیری ست که در‌ میهنِ پهناورِ کوروش 
در  حفظ   وطن   لشکرِ  جاوید  نباشد

وحشی صفتان  آینه  ها  ‌ را  بشکستند
تا جامِ  جم  از  دوره یِ جمشید  نباشد

بانو عسلم قصه یِ  این غصه  درازست
یک روز نبوده  ست  که  تهدید  نباشد