24 شهریور 1402

گدایی   کدخدایِ  شهرمان   شد

به شدّت بی‌خیال از قهرمان شد

هلاهل را به خوردِ  ایده ها  داد

که کم کم زندگانی زهرمان  شد