15 شهریور 1402

به عشق روی تو پروانه پر زد

هزاران خانه را  آهسته در زد

ولی در کوچه های  نا امیدی

دودستی بارها بر فرق سر زد