7 شهریور 1402

شکوه‌ و شوکتِ  ایل و تبارم

شقایق گونه یِ دو‌ر‌ از دیارم

هنوز از بیقراری میکند فاش

نبودت  را دو چشم اشکبارم