4 شهریور 1402

دلی نازک تر از  پروانه‌  داری

هزاران  شاعر   دیوانه  داری

نمی دانم  که ای عطرِ  شبانه

کجایِ شهر شعرم خانه داری