31 مرداد 1402

شرابِ کهنه را کم‌ کم بنوشم

پیاپی نه‌ ولی نم نم‌  بنوشم

پس از پیروزیِ  شادی نباید

که از جام هلالی غم بنوشم