30 مرداد 1402

ظهورِ   پهلوی   تاریخِ   گُل  ‌  بود

سرود و نغمه یِ  ساز  و دهل بود

ولی در  دوره یِ   تیمورِ  خونریز

وطن در قبضه ی نسل مغول بود