28 مرداد 1402

با نغمه یِ ساز و‌‌ غوغایِ سرود

دور از نفسِ‌‌‌ تندِ تبآلوده‌ی دود

در عطرِ  هوای دم  کرده هنوز

با ‌ نازِ خیالت بنشینم  لب رود