28 مرداد 1402

در   هفته یِ  آغازِ    گلِ    لبخندت

دل می بری  از  نازِ   گلِ   لبخندت
 
رخ را بگشا‌ دخترِ ایلم که‌ کم است
 
آگاهی ام   از    راز   گل   لبخندت