12 مرداد 1402

جهان را پادشاهی خوش قدم بود

علیهِ   زور   و‌   زنجیرِ   ستم  بود

منم ‌ سربازی‌   از  دورانِ  کوروش

که  روزی  جایگاهم  ارگِ‌  بم  بود