9 مرداد 1402

هنوز‌  ای ‌ سوگلِ  مشهورِ شیراز

تو‌‌یی در شعر حافظ حورِ شیراز

لبت  را  دیدم   و  آمد  به  یادم

شرابِ   کهنه‌ یِ   انگورِ    شیراز