9 مرداد 1402

تنِ  باغِ   اِرم  را‌‌   باز  دیدم

رخِ   آلاله ها‌  را ‌‌‌‌ ناز ‌‌  دیدم

ندیدم‌‌ در مریوان و سنندج

غزالی را که‌‌‌‌‌‌ در شیراز ‌دیدم