8 مرداد 1402

به پاخیزد مگر‌‌ کوروش دوباره

که  ایران  را‌‌  نبینم‌‌   تکه  پاره

و گرنه ‌ با دعا  در طولِ  تاریخ

نکرده   میهنم   را   کس  اداره