7 مرداد 1402

زغن ها  را  شریکِ  زاغ  دیدم

گلِ خونین دلی  در‌  باغ  دیدم

سیه پوشیدم از مرگِ سیاوش

چو بر قلب  شقایق داغ  دیدم