2 مرداد 1402

حریرِ  نازکِ‌‌‌ سبزی  تنت بود

شقایق شاهدِ گل دادنت بود

شکوفا میشدی درباغ شعرم

دلیلم غنچه یِ پیراهنت بود