1 مرداد 1402

همان سودی‌ که‌‌ پایانش زیان‌ است

فرا رویِ   ضحاکانِ    زمان ‌   است

سیاست هایِ  واهی   در  حکومت

شکست‌ عمده یِ  فرعونیان   است