1 مرداد 1402

به عشق چیدنِ  ماه و ستاره

تپش گیرد  وجودم را دوباره

هنوز از آتش خورشیدِ رویت

بریزی  رویِ چشمانم  شراره