30 تیر 1402

به   اِصرارِ   خداوندِ   زمینی

نباید  رنگِ  شادی‌  را   ببینی

به  زورِ  اسلحه  تغییر دادند

حکومت را به استبدادِ دینی