27 تیر 1402

نه  گاهی  در  خیابان‌  دلبری کرد

نه  ما را  اندکی از  دین بری کرد

هراسان از حضورِ   گشتِ  ارشاد

به سر از ترسِ تهمت روسری کرد