3 خرداد 1402

هنوز از شعله ی عشقت بسوزم

نکردی چاره ای بر حال و روزم

چرا  دادی   به  دستِ  انتظارم

که چشمم را به روی در بدوزم