30 اردیبهشت 1402

من از رازی که در شیراز دارم

دلی تنگ و  غزل  پرداز  دارم

کماکان در دیار خواجه‌‌‌ حافظ

ارادت‌ ها  به  سروِ  ناز  دارم