29 اردیبهشت 1402

سر سبز تر از شعر ترِ  ناب تو باشی

دردانه تر‌ین  گوهرِ  نایاب تو باشی

الماس‌ِتراش خورده‌ای ازقصربلوری

تابنده تر از جلوه‌ی مهتاب تو باشی