24 اردیبهشت 1402

گلایول گونه‌یِ سرخ وسفیدم

گلی از  باغ   دامانت  نچیدم

نهادم  آسمان   را  زیر   پایم

ولی آبی تر از چشمت ندیدم