24 اردیبهشت 1402

قسم خوردم به ققنوس نگاهت

بگیرم  بوسه ها‌  از روی ماهت

ولی‌ با سِحر و افسون آتشم زد

فریبایِ  دو  تا  چشمِ   سیاهت