24 اردیبهشت 1402

شدم  وقتی   معلم  در  جوانی

نماند  انگیزه ای   در   زندگانی

پیامبرگونه شد از بسکه‌ ‌ شغلم

 به سر‌‌ آورده ام با‌‌ خورده نانی