20 اردیبهشت 1402

چه ساده  روزهای  نوجوانی

ورق خورد از کتاب زندگانی

بنا دارد که  در  پیری  بگیرد

سراغم‌   را    بلای‌   ناگهانی