20 اردیبهشت 1402

به‌‌ جای چای با هِل بیدمشک‌ است

دولیوان شربت ازشهدتمشک است

نفس را تازه  کن  در  دشتِ  ارژن

کیالک خوشتر ازطعم زرشک است