10 اردیبهشت 1402

باحالِ خوش از چشمه‌ی‌ آب آمده ای

با کوزه ای از  کهنه‌  شراب  آمده ای

لا جرعه بنوش از ‌ لب ِ میگونِ  غزل
 
وقتی  به  هوای  شعر  ناب  آمده ای