8 اردیبهشت 1402

بنای زندگی سرفصلِ  کِشت است

هر انسانی مطیع سرنوشت است

من از باغ  تنت حس کرده  بودم

که اندامت پر از اردیبهشت است