29 فروردین 1402

تنِ  گل هایِ باغت  ناز دارد

ارسبارانِ  چشمت راز  دارد

برایت  با  ترنم   بازگو  کرد

چکاوک هرچه در  آواز دارد