24 فروردین 1402

بی خبر  پا  را که‌  بنهادم  به کوی زندگی 
گم‌ شدم درکوچه‌ها از های وهوی زندگی

در دیارم گرچه بودم نوجوانی شعله ور
رنگِ  خاکستر  شدم  در  آرزوی   زندگی

در  سراب تشنه کامان با ولع  نوشیده ام
بارها   زهر ‌   هلاهل  از   سبوی   زندگی

در ازای کوششم با خارِ پرچین بسته شد
هر‌ مسیری را که بگشودم به روی زندگی

از  کج اقبالی نباید   می زدم  گاهی  گره
کثرت  دلبستگی ها  را   به  موی  زندگی

بی وفایی با تشر  جایِ محبت را  گرفت 
تا   نپیچد  اندکی در‌  خانه  بوی  زندگی

در هزار و یک شب‌ِ ناگفته‌ ها راوی شدم
تا که  باشم   شهرزادِ   قصه گوی زندگی

در سراپای غزل از بغض خود گفتم ولی
همچنان  بانو  عسل  باشد  هلوی زندگی