24 فروردین 1402

بی خبر  پا  را که‌  بنهادم  به کوی زندگی 
گم‌ شدم درکوچه‌ها از های وهوی زندگی

گرچه بودم مِثل آتش در دیارم شعله ور
رنگِ  خاکستر  شدم  در  آرزوی   زندگی

در  سراب تشنه کامان با ولع  نوشیده ام
بارها   زهر ‌   هلاهل  از   سبوی   زندگی

جهدها کردم و لیکن با صلابت بسته شد
هر‌ مسیری را که بگشودم به روی زندگی

از  کج اقبالی نباید   می زدم  گاهی  گره
کثرت  دلبستگی ها  را   به  موی  زندگی

بی وفایی با تشر  جایِ محبت را  گرفت 
تا   نپیچد  اندکی در‌  خانه  بوی  زندگی

در هزار و یک شب‌ِ ناگفته‌ ها راوی شدم
تا که  باشم   شهرزادِ   قصه گوی زندگی

در سراپای غزل از بغض خود گفتم ولی
همچنان  بانو  عسل  باشد  هلوی زندگی