22 فروردین 1402

نه دیواری  نه  آثاری نه خشتی

نه مانده‌  رنگی  از  اردیبهشتی

به دور از لاله ها با داس غفلت

درو کن آنچه را  بیهوده کِشتی