19 فروردین 1402

با تشر  گیسویتان را  ماست مالی میکنم
عقده ام را  بر  سر  زلف  تو خالی میکنم

در خیابان اندکی ظاهر شوی بی روسری 
با چک و تیپا تو را در کوچه حالی میکنم

اختیار تام  دارم  سال ها  در  شهر  هِرت
همچنان آتش  به پا  با  اِذن  والی میکنم

مُهر ِ  باطل میزنم یارانه ات را بی درنگ
دل پریشانت شبی از  وضع مالی میکنم

در تبِ  پرونده  سازی  بارها  وضع تو را 
پرس  و  جو  از  دختران  لاابالی  میکنم

درخیابان با تشکر کیک وساندیسم دهند 
بس که در ایفای نقشم کارِ عالی  میکنم

از تبار  طالبانم  کاین  چنین  بانو  عسل 
پیش رویت شکوه ها از بدخیالی میکنم